【2004】

Ichiyanagi T, Hatano Y, Matsugo S, Konishi T.
新潟薬科大学
Chem Pharm Bull (Tokyo)., 52(4), 434-438. (2004)