【2004】

Yoshioka M, Ohnishi N, Sone N, Egami S, Takara K, Yokoyama T, Kuroda K.
京都薬大
Biol Pharm Bull., 27(12), 2042-2045. (2004)