【2009】

Hiroshi Sudo, Hikaru Sek, Nozomu Sakurai, Hideyuki Suzuki, Daisuke Shibata, Atsushi Toyoda, Yasushi Totoki, Yoshiyuki Sakaki, Osamu Iida, Toshiro Shibata, Mareshige Kojoma, Toshiya Muranaka, Kazuki Saito.
Plant Biotechnol, 26, 105-107. (2009)