【2014】

Ying Zou, Qingrui Sun, Jing Li, Cheng Yang, Jinwe Yang, Lianfu Zhang
Jiangnan University, 常磐植物化学研究所
Fitoterapia 99 (2014) 211-217