【2014】

Jin Tatsuzaki, Yang Jinwei, Yukiko Kojo, Yusuke Mine, Satoko Ishikawa, Masataka Mochizuki, Keiko Inami
常磐植物化学研究所、共立薬科大学、東京理科大学、慶応大学
Genes and Environment Vol. 36 (2014) No. 2 p. 39-46