【2016】

Jing Li, Ying Zou, Qingrui Sun, Cheng Yang, Jinwei Yang, Lianfu Zhang

State Key Laboratory of Food Science and Technology, Jiangnan University
School of Food Science and Technology, Jiangnan University
National Engineering Research Center for Functional Food, Jiangnan University
Tokiwa Phytochemical Co. Ltd.,

International Journal of Food Science and Technology (2015), 50, 2443-2450