【2016】

Sumiko Hyuga, Masashi Hyuga, Naohiro Oshima, Takuro Maruyama, Hiroyuki Kamakura, Tadatoshi Yamashita, Morio Yoshimura, Yoshiaki Amakura, Takashi Hakamatsuka, Hiroshi Odaguchi, Yukihiro Goda, Toshihiko Hanawa

Oriental Medicine Research Center, Kitasato University, 5-9-1 Shirokane, Minato-ku, Tokyo 108-8642, Japan National Institute of Health Sciences, 1-18-1 Kamiyoga, Setagaya-ku, Tokyo 158-8501, Japan
Department of Pharmaceutical Sciences, International University of Health and Welfare, 2600-1, Kitakanemaru, Ohtawara city, Tochigi 324-8501, Japan
TOKIWA Phytochemical Co., Ltd., 158 Kinoko, Sakura-shi, Chiba 285-0801, Japan
Department of Pharmacognosy, College of Pharmaceutical Sciences, Matsuyama University, 4-2 Bunkyo-cho, Matsuyama, Ehime 790-8578, Japan

Journal of Natural Medicines (2016), 70, 571-583