【2018】

Hiroaki Takemoto, Jun Takahashi, Sumiko Hyug,Hiroshi Odaguchi, Nahoko Uchiyama, Takuro Maruyama, Tadatoshi Yamashita, Masashi Hyuga, Naohiro Oshima, Yoshiaki Amakura, Takashi Hakamatsuka, Yukihiro Goda, Toshihiko Hanawa, and Yoshinori Kobayashia

Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Kitasato University; 5-9-1 Shirokane, Minato-ku, Tokyo 108-8641, Japan
Oriental Medicine Research Center of Kitasato University; 5-9-1 Shirokane, Minato-ku, Tokyo 108-8642, Japan
National Institute of Health Sciences; 3-25-26 Tonomachi, Kawasaki-ku, Kawasaki 210-9501, Japan
TOKIWA Phytochemical Co., Ltd., 158 Kinoko, Sakura-shi, Chiba 285-0801, Japan
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science; 2641 Yamazaki, Noda, Chiba 278-8510, Japan
College of Pharmaceutical Sciences, Matsuyama University; 4-2 Bunkyo-cho, Matsuyama, Ehime 790-8578, Japan

Biol. Pharm. Bull. 41, 247-253 (2018)