【2017】

Naohiro Oshima, Takuro Maruyama, Tadatoshi Yamashita, Nahoko Uchiyama, Yoshiaki Amakura, Sumiko Hyuga, Masashi Hyuga, Shunsuke Nakamori, Hiroaki Takemoto, Yoshinori Kobayashi, Takashi Hakamatsuka, Hiroshi Odaguchi, Toshihiko Hanawa, Yukihiro Goda

Department of Pharmaceutical Sciences, International University of Health and Welfare, 2600-1, Kitakanemaru, Ohtawara city, Tochigi 324-8501, Japan
Division of Drugs, National Institute of Health Sciences, 1-18-1 Kamiyoga, Setagaya-ku, Tokyo 158-8501, Japan
TOKIWA Phytochemical Co., Ltd., 158 Kinoko, Sakura-shi, Chiba 285-0801, Japan
Department of Pharmacognosy, College of Pharmaceutical Sciences, Matsuyama University, 4-2 Bunkyo-cho, Matsuyama, Ehime 790-8578, Japan
Oriental Medicine Research Center, Kitasato University, 5-9-1 Shirokane, Minato-ku, Tokyo 108-8642, Japan
Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Kitasato University, 5-9-1 Shirokane, Minato-ku,Tokyo 108-8641, Japan
Present Address: Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science, 2641 Yamazaki, Noda, Chiba 278-8510, Japan

Journal of Natural Medicines (2017), DOI 10.1007/s11418-017-1111-8