【2018】

HiroshiOdaguchi ,1 MarikoSekine ,1 SumikoHyuga ,1 ToshihikoHanawa,1 KeikaHoshi ,2 YoshinobuSasaki,3 MasakoAso,3 JinweiYang,4 MasashiHyuga,5 YoshinoriKobayashi,6 TakashiHakamatsuka,5 YukihiroGoda,5 andYujiKumagai3

1 OrientalMedicineResearchCenter,KitasatoUniversity,5-9-1Shirokane,Minato-ku,Tokyo108-8642,Japan
2 DepartmentofHygiene,KitasatoUniversitySchoolofMedicine,1-15-1Kitasato,Minami-ku,Sagamihara,Kanagawa252-0374,Japan
3 KitasatoUniversityHospitalClinicalTrialCenter,1-51-1Kitasato,Minami-ku,Sagamihara,Kanagawa252-0375,Japan
4 TokiwaPhytochemicalCo.,Ltd.,158Kinoko,Sakura,Chiba285-0801,Japan
5 NationalInstituteofHealthSciences,3-25-26Tonomachi,Kawasaki-ku,Kawasaki,Kanagawa210-9501,Japan
6 DepartmentofPharmacognosy,KitasatoUniversitySchoolofPharmacy,5-9-1Shirokane,Minato-ku,Tokyo108-8641,Japan

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (2018). https://doi.org/10.1155/2018/4625358