【2019】

Tomoko Kuniyoshi,1 Yukiko Kobayashi,1 Norimoto Shimada,1 Jinwei Yang,1
Shin-ichiro Yamashita,2 Naoko Suzuki,2 and Tsuyoshi Takara3

1)Tokiwa Phytochemical Co., Ltd.
2)ORTHOMEDICO Inc.
3)Medical Corporation Seishinkai, Takara Clinic

Jpn Pharmacol Ther 2019; 47(11): 1841-50