【2021】

Mimin Zhang1 , Peng Lu1 , Tohru Terada2,3, Miaomiao Sui1 , Haruka Furuta1,4, Kilico Iida1,5, Yukie Katayama1 , Yi Lu1 , Ken Okamoto1 , Michio Suzuki1 , Tomiko Asakura1, Kentaro Shimizu2,3, Fumihiko Hakuno1,4, Shin-Ichiro Takahashi1,4, Norimoto Shimada6, Jinwei Yang6 , Tsutomu Ishikawa6 , Jin Tatsuzaki6 , Koji Nagata1,3

1 Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo
2 Department of Biotechnology, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo
3 Agricultural Bioinformatics Research Unit, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo
4 Department of Animal Resource Sciences, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo
5 Division of Food and Nutrition, Graduate School of Human Sciences, Kyoritsu Women’s University
6 Tokiwa Phytochemical Co. Ltd

Communications Biology (2021)

URL: https://www.nature.com/articles/s42003-021-01705-1