【2022】


Kohei Fujiki1), Yuki Hirashima1), Takatoshi Ogami1), Akira Takano1), Tomoyasu Kamiya1), Kinya Takagaki1), Yoshitaka Iwama2)

1) Toyo Shinyaku Co., Ltd.
2) Nihonbashi Cardiology Clinic

Jpn Pharmacol Ther 
50 (4) 733-741 (2022)