【2018】

Xiangting Li a, Ting Wu a, Zhonghai Yu a, Tingting Li b, Jingsi Zhang a, Zhennian Zhang a, Min Cai a, Wen Zhang a, Jun Xiang a, Dingfang Cai a,

a Department of Integrative Medicine, Zhongshan Hospital, Fudan University, China; Institute of Neurology, Academy of Integrative Medicine, Fudan University, Shanghai 200032, China
b Department of Neurology, Shuguang Hospital, Shanghai University Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China

https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.01.137