【2020】

Sumiko Hyuga 1, Masashi Hyuga2, Yoshiaki Amakura3, Jinwei Yang4, Eiko Mori1, Takashi Hakamatsuka2, Yukihiro Goda2, Hiroshi Odaguchi 1, and Toshihiko Hanawa1

1 Oriental Medicine Research Center of Kitasato University, 5-9-1 Shirokane, Minato-ku, Tokyo 108-8642, Japan
2 National Institute of Health Sciences, 3-25-26 Tonomachi, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa 210-9501, Japan
3 Department of Pharmacognosy, College of Pharmaceutical Sciences, Matsuyama University, 4-2 Bunkyo-cho, Matsuyama,Ehime 790-8578, Japan
4 Tokiwa Phytochemical Co., Ltd., 158 Kinoko, Sakura, Chiba 285-0801, Japan

doi.org/10.1155/2020/7184129