【2021】

Nahoko Uchiyama 1 , Junko Hosoe 1 , Toru Miura 2 , Naoki Sugimoto 1 , Kyoko Ishizuki 1 , Yuko Yamada 2 , Yoshiaki Iwamoto 2 , Takako Suematsu 3 , Takanori Komatsu 3 , Takeshi Maruyama 4 , Yasushi Igarashi 4 , Taro Higano 5 , Norimoto Shimada 6 , and Yukihiro Goda 1

1国立衛研,2富士フイルム和光純薬,3 JEOL RESONANCE,4 ツムラ,5大正製薬,6常磐植物化学研究所

Chemical and Pharmaceutical Bulletin
69 巻 1 号 p. 26-31